สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรปรีญา  พลพนา
 
1. นางสาวนันทยาพร  ควรชม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 84.75 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิรุตมล
2. เด็กหญิงขวัญจิรา   เพ็งดี
3. เด็กหญิงชนิภรณ์   สมพล
 
1. นางภัคณภัทร   โรจน์ภานุกร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หาเคน
2. เด็กหญิงฉัตรชญาดา  คำชาติ
3. เด็กหญิงธนพรรณ  สะอาด
4. เด็กหญิงปนิดา  หมุนแคะ
5. เด็กหญิงวรรณภา   เพิ่มหิรัญ
 
1. นายประสิทธิโชค  ประสาน
2. นางสาวนันทยาพร  ควรชม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัญจพร   นามบุษดี
 
1. นายเสกสรรค์   บุตรเสน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   เจริญดง
 
1. นายเสกศักดิ์  บุตรเสน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุนันทา  ทองเพ็ญ
 
1. นายเสกศักดิ์  บุตรเสน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.5 ทอง 13 1. เด็กหญิงปารีญา  สีหานาม
2. เด็กชายสุนทราพร  ไชยสุด
 
1. นายสิทธิโชค  ประสาน
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานติมา  สิงห์สา
2. เด็กหญิงรัตนพร  ทองมา
 
1. นายสมชาย  ดีเสมอ
2. นางวดาริกา  ยิ่งยืน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงตฤณรดา   บุญเชิญ
 
1. นางประไพ   ณ อุบล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลวิวัลย์   ทองมา
 
1. นางประไพ   ณ อุบล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์   แสงพุฒ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ส่งศรี
 
1. นางอุบลรักษ์   พันแสน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงปนัดดา  โชติการ
2. เด็กหญิงพรชิดา  บุญเย็น
 
1. นางดนิตา  โชติวุฒินันท์
2. นางจินตนา  เกษเจริญคุณ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงธนภัทร  ทองหยิบ
 
1. นางิจินตนา  เกษเจริญคุณ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานติมา   สิงห์สา
2. เด็กหญิงกิติยา   คัดนาหงส์
3. นายณรงค์ฤทธิ์   สมพล
4. นายณัฐพล   ศรีหาโบราณ
5. นายพรหมพิริยะ   พรมบุตร
6. เด็กหญิงเสาวรัตน์   ธรรมละเอียด
 
1. นายวงกต   โคพะทา
2. นางดนิตา   โชติวุฒินันท์
3. นางวดาริกา   ยิ่งยืน
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุธิดา   เห็มวัน
 
1. นางวงกต   โคพะทา
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรปรีญา   พลพนา
 
1. นายวงกต   โคพะทา
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลินดา   ชนะจิต
 
1. นางวงกต   โคพะทา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรปรียา   พลพนา
 
1. นายวงกต   โคพะทา
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงวิลาสินี   แสนศรี
2. เด็กหญิงเกสิณี   คุณพนา
 
1. นายอภิวัฒน์   สุรินทร์ชัย
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  สมพล
2. นายวรัญญู  ชมบุญ
 
1. นางวดาริกา  ยิ่งยืน
2. นายอภิวัฒน์  สุรินทร์ชัย
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธวัชชัย   ชัยอินทร์
2. เด็กหญิงวรรณิษา   สีสุชาติ
3. นายวิทูรย์   สถานสุข
 
1. นางสาวศุภานิช   สินธุวัตร
2. นางสาวนันทยาพร   ควรชม
 
22 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 12 1. เด็กหญิงธัญรดา   ทองถนอม
2. เด็กชายนฤษฎ์   พืชผล
3. เด็กชายพุฒิเมธ   แสงพุฒิ
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย   เรณู
2. นางปาณิสรา   เอาวชีวิน
 
23 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐดนัย   ดู่แก้ว
 
1. นายวงกต   โคพะทา
 
24 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ฝุ่นทอง
 
1. นายวงกต  โคพะทา
 
25 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวฤนทร์  ชอบเสียง
 
1. นายวงกต   โคพะทา