สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตระการ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกร  กูฏโสม
 
1. นายถาวร  ศรศิลป์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงพิมพ์พิกา    บุญชิต
 
1. นายถาวร    ศรศิลป์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงอิสริยา   เข็มธนู
 
1. นางกิตติยาภรณ์   เหมือนเหลา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 10 1. เด็กชายธเนศ   หาระสาย
2. เด็กชายพัสกร    ลีลอมเดชากร
 
1. นางกิตติยาภรณ์   เหมือนเหลา
2. นางอนงค์ทรัพย์  วงศ์ชาลี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุรดา   แสนเส็ง
 
1. นายถาวร   ศรศิลป์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 7 1. เด็กชายชัยณรงค์   ฤทธิ์งาม
2. เด็กชายพรชัย   ขันธ์แก้ว
 
1. นางวิชุนีย์   ทวีท้าว