สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงทิพาภรณ์  เหล่าศรี
 
1. นางนุชจรีย์  สิริบรรยง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 15 1. เด็กชายนนทกร  ขาวพุฒิ
 
1. นางสาวรุจิเรข  ศรีมาฤทธิ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒    
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐภัทร  ทาลี
2. เด็กชายธนโชติ  สุขช่วย
3. เด็กชายอนุมัติ  กินนอน
 
1. นายประหยัด  กาสา
2. นายสมหมาย  ศิริบรรยง