สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านด่านหม่วน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุริยา
 
1. นางกัลยานี  นาคปลัด
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  การะพันธ์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  กุลบุตร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุภาษร
 
1. นายสัตย์จะธรรม  งามอินทร์
 
4 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 10 1. เด็กชายกสิกร  หารชนะชัย
2. เด็กหญิงทินมณี  วงศ์ตา
 
1. นางสาวกฤตพิชญ์ชากาญจน์  เสนาใหญ่
2. นางจุรีรัตน์  ลุหาเกตุ