สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงเก็บตะวัน  โคตระการ
 
1. นายวานิช  จันทร์สูง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงปาริชาติ   สมหวัง
2. เด็กหญิงปาลิตา   พรหมศรี
3. เด็กหญิงวรรณวิสา   สาซุเซา
 
1. นางสลักฤทัย   จิตตะโล
2. นางอุทุมพร   พรมโพธิน
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 18 1. เด็กชายนวดล   นิยมสุข
2. เด็กชายสิทธิชัย   คุณพรม
3. เด็กหญิงอภิสรา   ศรีบุญเรือง
 
1. นางสว่างจิต   วิเศษชลธาร
2. นางสาวอังศนา   วิเศษชลธาร