สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 11 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายกุลชวาล   วริสาร
2. เด็กชายพรชัย   พั่วแดง
 
1. นายอัครชัย   สุยังกุล
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชัยมงคล   ปาทอง
2. เด็กชายญาณวุฒิ   บึงไสย
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์   ดาผา
4. เด็กชายทีรพล   เจือบุญ
5. เด็กหญิงรมรัตน์   แกะมา
6. เด็กชายรัชชานนท์   จารุกมูล
7. เด็กหญิงศุภิสรา   ช่วยญาติ
8. เด็กหญิงอรอนงค์   คุ้นเคย
 
1. นางสาวทิพย์อาภา   เรืองแสน
2. นางสาวนุชนาฎ  บริสุทธิ์
3. นางทิวาวรรณ   ภูสามารถ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐวัตน์   รูปแกะ
2. เด็กชายธนชาต   ทิณโนรส
3. เด็กชายธนากร   นนทะวงษา
4. เด็กหญิงพัชริดา   หาคำ
5. เด็กชายสกุลวัฒน์   กุลภิรักษ์
6. เด็กหญิงอรัญญา   ชูสังข์
 
1. นางจินตรา   นิธิพานิช
2. นางทิวาวรรณ   ภูสามารถ
3. นางสาวสุพัตรา   เสริฐสม
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงชมพูนิก   คำโกน
2. เด็กหญิงณัฐนิชา   เจริญสุข
3. เด็กหญิงรมรัตน์   แกะมา
 
1. นางจินตรา   นิธิพานิช
2. นางศุภวรรณ   ประทาน
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชระ   สามชัย
2. เด็กหญิงศุภสรา  ช่วยญาติ
3. เด็กหญิงสุภัทรนิชา   นนทะวงษา
 
1. นางจินตรา   นิธิพานิช
2. นายสีดา   บุญอ่อน
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายนพพร   เอื้อแสวงธรรม
2. เด็กหญิงอนัญพร   โกมลศรี
3. เด็กหญิงอุมาพร   สุดไชย
 
1. นางจินตรา   นิธิพานิช
2. นางศุภวรรณ   ประทาน
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริญญา   โครรัตน์
 
1. นางสาวสุพัตรา   เสริฐสม
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนิจฐนิตา  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงบุญรอด   โอชา
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์   รอดจันทร์
4. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  พั่วแดง
5. เด็กชายวัชระชัย   ศรีลือ
 
1. นางสาวทิพย์อาภา  เรืองแสน
2. นางศุภวรรณ   ประทาน
3. นางสาวทิวาวรรณ   ภูสามารถ
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชิดชนก  แสงวงษ์
2. เด็กชายนพพร  เอื้อแสวงธรรม
3. เด็กชายพีระดล   แกะมา
 
1. นายสีดา   บุญอ่อน
2. นางจินตรา  นิธิพานิช
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กชายชัยมงคล   ปาทอง
2. เด็กชายนิธิพัฒน์   คุ้นเคย
3. เด็กชายพรชัย   พั่วแดง
 
1. นายสีดา   บุญอ่อน
2. นายอัครชัย   สุยังกุล
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายญาณวุฒิ    บึงไสย
2. เด็กชายรัชชานนท์   จารุกมูล
 
1. นายอัครชัย   สุยังกุล
2. นายสีดา   บุญอ่อน