สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงชมพูนิก   คำโกน
2. เด็กหญิงณัฐนิชา   เจริญสุข
3. เด็กหญิงรมรัตน์   แกะมา
 
1. นางจินตรา   นิธิพานิช
2. นางศุภวรรณ   ประทาน
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชระ   สามชัย
2. เด็กหญิงศุภสรา  ช่วยญาติ
3. เด็กหญิงสุภัทรนิชา   นนทะวงษา
 
1. นางจินตรา   นิธิพานิช
2. นายสีดา   บุญอ่อน
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายนพพร   เอื้อแสวงธรรม
2. เด็กหญิงอนัญพร   โกมลศรี
3. เด็กหญิงอุมาพร   สุดไชย
 
1. นางจินตรา   นิธิพานิช
2. นางศุภวรรณ   ประทาน
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริญญา   โครรัตน์
 
1. นางสาวสุพัตรา   เสริฐสม
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนิจฐนิตา  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงบุญรอด   โอชา
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์   รอดจันทร์
4. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  พั่วแดง
5. เด็กชายวัชระชัย   ศรีลือ
 
1. นางสาวทิพย์อาภา  เรืองแสน
2. นางศุภวรรณ   ประทาน
3. นางสาวทิวาวรรณ   ภูสามารถ
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชิดชนก  แสงวงษ์
2. เด็กชายนพพร  เอื้อแสวงธรรม
3. เด็กชายพีระดล   แกะมา
 
1. นายสีดา   บุญอ่อน
2. นางจินตรา  นิธิพานิช