สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  รัตนพลที
 
1. นางอุษณี  จำเริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 67.5 ทองแดง 15 1. เด็กชายพัสกร  จอมแก้ว
2. เด็กชายภูริภัทร  ไชยศรีษะ
3. เด็กหญิงอรปรียา  ไชยพันโท
 
1. นางสาววนิดา  ใจมานะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. นายวัฒนา   พิมพ์พรมมา
2. เด็กชายอติวิชญ์   พันธ์ขัน
 
1. นางสาวปิยพัชร์   กุลบุตร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พิมพ์กาล
 
1. นายพิสุทธิ์  ถาดา