สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74.5 เงิน 7 1. เด็กชายอิทธิศักดิ์  จันทาทอง
 
1. นางสาวอัญชนา  กุลบุตร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงตะวันฉาย   ด้วงชิณ
2. นางสาวทิพย์วิภา   อินนุ่มพันธ์
3. เด็กหญิงประกาย   สุขสถาน
 
1. นางสาวปิยพัชร์   กุลบุตร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงกัลยา  คุณลือชา
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  ดวงบุษย์
 
1. นายพิสุทธิ์  ถาดา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ใจแก้ว
2. เด็กหญิงณิชา  โพธา
3. เด็กหญิงสุพิชชา  พิมพ์พรมมา
 
1. นางสาวมณีกานต์  ทิลาธรรม
2. นางสาวพจนีย์  กาสา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กชายทนุธรรม  วงษ์ไทย
2. เด็กชายธวัชชัย  รัตนพลที
3. เด็กชายนวพล  คำพล
 
1. นายพิสุทธิ์  ถาดา
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 15 1. เด็กชายกฤษฏา  พุฒชา
2. เด็กชายพรศักดา  พึ่งนา
 
1. นายนิกร  จันทาเทพ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน 15 1. เด็กชายกฤษฏา   โพธา
2. เด็กชายกิตติศักดิ์   จันบัว
3. เด็กชายณรงค์กรณ์   พิมพ์พรมมา
 
1. นางสุพรรษา   อัครศรีวงษ์
2. นางสาวอัญชนา   กุลบุตร