สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  สาสีดา
 
1. นายอุทิศ  ทับธานี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงอรวรรณ  สุพรรณนนท์
 
1. นางสาวอัญชนา  กุลบุตร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายวีระวัฒน์   พิมพ์พรมมา
2. นายศิริชัย   พิมพ์พรมมา
 
1. นายอุทิศ   ทัพธานี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.6 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัญญามญช์  บุญเถิง
 
1. นางสาวมณีกานต์  ทิลาธรรม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  งามศรี
2. เด็กหญิงอาทิติยา  แสงโชติ
 
1. นางวารุณี  ไชยจักร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงปฐพร  โทนผุย
2. เด็กชายไพฑูล  ชื่นจิตต์
 
1. นางวารุณี  ไชยจักร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. เด็กชายพูลทรัพย์  ชื่นจิตต์
 
1. นายพิสุทธิ์  ถาดา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  พึ่งนา
 
1. นายพิสุทธิ์  ถาดา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษดา  พิมพ์พรมมา
2. เด็กชายนรินทร์ศักดิ์  อดกลั้น
3. เด็กชายวัชรพงษ์  พันโบ
 
1. นายพิสุทธิ์  ถาดา
2. นางสุพรรษา  อัครศรีวงษ์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทิมา  สาสีมา
2. เด็กหญิงณัฐธิกา  วารินทร์
3. เด็กชายธนพล  โทนผุย
 
1. นายทนงศักดิ์  แก้วศรีทอง
2. นางสุชาวดี  วงษ์กิมฮั้ว
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สนุกค้า
2. เด็กหญิงณัฐพร  เมตฆาต
3. เด็กหญิงพรนภา  พรมมา
 
1. นางจตุพร  วัณโท
2. นางบุญสม  ไชยบุญญา
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร   ทองเกียว
2. เด็กหญิงธนพร   คงอยู่
3. นางสาวสุพัตรา   ปลื้มใจ
 
1. นางจตุพร   วัณโท
2. นางสุชาวดี   วงษ์กิมฮั้ว
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมาริษา  โคตรภา
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  อินนุ่มพันธ์
3. เด็กหญิงอภิสรา  พึ่งนา
 
1. นางสุพรรษา  อัครศรีวงษ์
2. นางสุชาวดี  วงษ์กิมฮั้ว
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติยารัตน์   โทนผุย
2. นางสาวธัชษยมล   เพ็งปอภาร
3. เด็กหญิงปริศนา   ไชยพันโท
 
1. นางสุพรรษา   อัครศรีวงษ์
2. นางสาวอัญชนา   กุลบุตร