สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงโศจิรัตน์  คำแดงสด
 
1. นางสาวศุภรพักตร์  คำแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสิรามล  เอิบอิ่ม
 
1. นางสาวศุภรพักตร์  คำแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74 เงิน 16 1. เด็กหญิงพาขวัญ  วงค์กลม
 
1. นางสาวศุภรพักตร์  คำแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิภาพร  ขันตีเรือง
2. เด็กหญิงพัชรพร  เจตบุตร
3. เด็กชายพีระพัฒน์  คนขยัน
 
1. นางสาวแสงระวี  บุอ่อน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  ไชยะนาม
 
1. นางพัฒนาศรี  ชีฟเวอร์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 1. เด็กชายวงศกร   มีนามพันธ์
 
1. นางพัฒนาศรี  ชีฟเวอร์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายปิติ  ไชยะโอชะ
2. เด็กหญิงปิยพร  มณีสาย
3. เด็กหญิงสุดาภา  นาชัยดี
 
1. นางจินตนา  บุญยืน
2. นางสาวเหนือดาว  คนสัน
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญกอง
2. เด็กหญิงกัณญาณี  ศรีสะอาด
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สมบัติ
 
1. นางจินตนา  บุญยืน
2. นางสาวเหนือดาว  คนสัน
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปฏิพร   วงค์กลม
2. เด็กหญิงอาทิตยา   พิศมัย
3. เด็กหญิงแสงเดือน   สุดเนตร
 
1. นางจินตนา   บุญยืน
2. นางสาวเหนือดาว   คนสัน
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยณรงค์   ช้างสาร
2. เด็กชายณัฐพล   อมฤทธิ์
 
1. นางจินตนา   บุญยืน
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายวิรัตน์   อ่อนเนตร
2. เด็กชายสุรศักดิ์   อินทร์งาม
 
1. นางจินตนา   บุญยืน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลลดา  ไชยอินทร์
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  คุณบุตร
3. เด็กชายธวัชชัย  ช้างสาร
4. เด็กชายธิเบต  ปัญญาแก้ว
5. เด็กชายนทีทอง  เทียนหอม
6. เด็กชายนพรัตน์  คำตา
7. เด็กชายนันทวัฒน์  วงค์ละคร
8. เด็กชายพัชราลัย  พวงคต
9. เด็กชายพันธการ  ชั่งบัณฑิต
10. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  พิมพ์กาล
11. เด็กหญิงมลธิรา  วงศ์กลม
12. เด็กหญิงลักษมี  เทียนหอม
13. เด็กหญิงลำใย  ยืนนาน
14. เด็กชายวรพงษ์  ปิวไธสง
15. เด็กชายวีรศักดิ์  เหมือนทิพย์
16. เด็กหญิงศิริยากร  คำแสงสด
17. เด็กชายสุทามาตร  สาธรรม
18. เด็กหญิงอรอุมา  ไชยนา
19. เด็กหญิงอริสสา  วงศ์ศรี
20. เด็กชายอัษฎาวุธ  คุณเวช
 
1. นายวีระ  รูปคม
2. นางสาวศุภรพักตร์  คำแก้ว
3. นายนิคม  พึ่งนา
4. นางพัฒนาศรี  ชีฟเวอร์
5. นางสาวดาวน์เหนือ  คนสัน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ขันตรีเรือง
 
1. นางจินตนา  บุญยืน
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเกตุชนก  ทุมมา
 
1. นางจินตนา  บุญยืน
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุธิตา  พงษ์ขาว
2. เด็กหญิงอารียา  ไชยะนาม
 
1. นางจินตนา  บุญยืน
2. นายสวาสดิ์  มีแพง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 73.5 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   สุจริต
2. เด็กชายอนุพงษ์  วงศ์ศรี
3. เด็กชายเอกลักษณ์  สมบัติ
 
1. นายวานิช  พิมพ์ษร
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา   พิมโพด
2. เด็กชายทนงค์ศักดิ์   สิงห์ขร
3. เด็กชายประมวล   ลักขะนัด
4. เด็กชายปรเมนท์   บุตรสิงห์
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์   เทียนหอม
6. เด็กชายอติวิชญ์   พรมวงค์
 
1. นายวีระ   รูปคม
2. นายชาญชัย   เทียนหอม
3. นายยุทธพงษ์   บุตรวงค์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กชายชินวัตร  มงคลเลิศ
 
1. นายชาญชัย  เทียนหอม
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กชายชลสิทธิ์   มงคลเลิศ
 
1. นายชาญชัย   เทียนหอม
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์   เทียนหอม
 
1. นายชาญชัย   เทียนหอม
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กชายนพชัย   ขันสิงห์
 
1. นายชาญชัย   เทียนหอม
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 19 1. เด็กหญิงวราพร  ปลื้มใจ
 
1. นายชาญชัย  เทียนหอม
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 14 1. เด็กหญิงจิรัชยา   เทศวงค์
 
1. นายชาญชัย   เทียนหอม
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงรัตนาพร  ดำหนา
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  สกุลพล
3. เด็กหญิงอภิวัลย์  คุณบุตร
 
1. นางสาวลลิตา  พันธ์โบว์
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงวริศรา  วรรณพฤติ
2. เด็กหญิงศิริฉัตร  ชิณกะธรรม
 
1. นางสาวธันยา  ชิณกะธรรม
2. นายชาญชัย  เทียนหอม
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ชมพูโคตร
2. เด็กหญิงนิศาชล  นิลคง
 
1. นางสาวธันยา  ชิณกะธรรม
2. นายสุพล  โพธิสน
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กชายสันติชัย   ดีเลิศรมย์
2. เด็กหญิงสุภัสสร   คำแดงสด
3. เด็กชายเมฆา   กาสิทธิ์
 
1. นายนิคม   พึ่งนา
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา   ลีลา
2. เด็กหญิงนารีรัตน์   คำแดงสด
3. เด็กหญิงสาวิตรี   แพงเจริญ
 
1. นางอโณทัย   มีแพง
2. นายสวาสดิ์   มีแพง
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจันทิรา  สีแหล้
2. เด็กหญิงปลายฝน  ขันสิงห์
3. เด็กหญิงอรประภา  แก้วชิล
 
1. นางวันเพ็ญ  งามเถื่อน
2. นางสาวแสงระวี  บุอ่อน
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิดารัตน์  ยงยืน
2. เด็กชายเมฆา  กาสิทธ์
 
1. นายสมภาร  งามเถื่อน
2. นายนิคม  พึ่งนา