สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสิรามล  เอิบอิ่ม
 
1. นางสาวศุภรพักตร์  คำแก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  ไชยะนาม
 
1. นางพัฒนาศรี  ชีฟเวอร์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 1. เด็กชายวงศกร   มีนามพันธ์
 
1. นางพัฒนาศรี  ชีฟเวอร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายวิรัตน์   อ่อนเนตร
2. เด็กชายสุรศักดิ์   อินทร์งาม
 
1. นางจินตนา   บุญยืน
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ชมพูโคตร
2. เด็กหญิงนิศาชล  นิลคง
 
1. นางสาวธันยา  ชิณกะธรรม
2. นายสุพล  โพธิสน