สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงโศจิรัตน์  คำแดงสด
 
1. นางสาวศุภรพักตร์  คำแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74 เงิน 16 1. เด็กหญิงพาขวัญ  วงค์กลม
 
1. นางสาวศุภรพักตร์  คำแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิภาพร  ขันตีเรือง
2. เด็กหญิงพัชรพร  เจตบุตร
3. เด็กชายพีระพัฒน์  คนขยัน
 
1. นางสาวแสงระวี  บุอ่อน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายปิติ  ไชยะโอชะ
2. เด็กหญิงปิยพร  มณีสาย
3. เด็กหญิงสุดาภา  นาชัยดี
 
1. นางจินตนา  บุญยืน
2. นางสาวเหนือดาว  คนสัน
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปฏิพร   วงค์กลม
2. เด็กหญิงอาทิตยา   พิศมัย
3. เด็กหญิงแสงเดือน   สุดเนตร
 
1. นางจินตนา   บุญยืน
2. นางสาวเหนือดาว   คนสัน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 73.5 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   สุจริต
2. เด็กชายอนุพงษ์  วงศ์ศรี
3. เด็กชายเอกลักษณ์  สมบัติ
 
1. นายวานิช  พิมพ์ษร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 19 1. เด็กหญิงวราพร  ปลื้มใจ
 
1. นายชาญชัย  เทียนหอม
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงวริศรา  วรรณพฤติ
2. เด็กหญิงศิริฉัตร  ชิณกะธรรม
 
1. นางสาวธันยา  ชิณกะธรรม
2. นายชาญชัย  เทียนหอม