สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 17 1. เด็กชายพงษ์ชนก  นามเหมาะ
 
1. นางราตรี  สายวรณ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หม้อแก้ว
2. เด็กหญิงประกายแก้ว  พันธุ์พา
3. เด็กหญิงสัณญะนภาฎา  กินะระ
 
1. นางสาวจินดาหรา  เลาหวนิช
2. นางวนารัตน์  สาระรัตน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 72.8 เงิน 15 1. เด็กหญิงไปรยา  จัันทร์ตา
 
1. นางนพรัตน์  สุหงษา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  อ่อนโยน
 
1. นางจินตนา  หม้อแก้ว
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 14 1. เด็กหญิงลักษิกา  ละอองศรี
 
1. นางราตรี  สายวรณ์