สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนตะมุน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงมลยรักษ์  เจริญราช
 
1. นางจรูญ  ดาผา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงจิตตรานุช   เพียแก่นแก้ว
 
1. นางจรูญ  ดาผา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงจิรัชยา   รักมั่น
 
1. นายบุญเยี่ยม   ละม่อม
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกิตติมา   ทะนงค์
2. เด็กหญิงจิตตรานุช   เพียแก่นแก้ว
3. เด็กหญิงจิรัชยา   รักมั่น
4. เด็กหญิงชญานิศ   เจือบุญ
5. เด็กหญิงนิภาพร   ชัยสงค์
6. เด็กหญิงนิลุบล   วรรณรัตน์
7. เด็กหญิงปริมญเนตร   บุญค้อม
8. เด็กหญิงปรียาพร   แก้วพวงดี
9. เด็กหญิงปาลิตา   ปรุดรัมย์
10. เด็กหญิงพัชราภรณ์   รุ่งเรือง
11. เด็กหญิงมณฑิรา   การสนธ์
12. เด็กหญิงรจรินทร์   วงค์เดือน
13. เด็กหญิงศิริวรรณ    ลานนท์
14. เด็กหญิงอภิชญา   ละม่อม
15. เด็กหญิงเจนจิรา   ศาลางาม
 
1. นางจรูญ  ดาผา
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจิระนันทท์   ดาผา
2. เด็กหญิงชลธิชา   รูปช้าง
3. เด็กหญิงณัชชา   นามแก้ว
 
1. นางลำพูน   เรืองแสน