สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ตั้งหมั้น
2. เด็กชายชนากานต์  หอมนวล
3. เด็กหญิงอนันตญา  บุญเกิด
 
1. นางจันทร์สอน  ศรีเงิน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กชายชนน  ประทุม
 
1. นายสมชาย  จันทร์ถอด
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนน  ประทุม
 
1. นายสมชาย  จันทร์ถอด
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงมณิศรา  ไม้น้อย
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  วงศ์กลม
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดอกไม้
 
1. นางผกากอง  ใจใหญ่
2. นางจันทร์สอน  ศรีเงิน