สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงสินีนาฎ  ธรรมวงศ์สิน
 
1. นางชลิตา  สุดหล้า
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงยุพาพร   ทาบุดดา
 
1. นางรัตนา  คำมูล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายวัชรพล  ทองมั่น
 
1. นางชลิตา  สุดหล้า
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74 เงิน 16 1. เด็กชายเอกริน  ทินโนรส
 
1. นางชลิตา  สุดหล้า
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฏนิชา  ลีลา
 
1. นางชลิตา  สุดหล้า
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงมินตรา  พรมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสริยา  พิมราช
 
1. นางบุญมี  เสียงเสนาะ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงวาสนา  นันทิยงค์
 
1. นางภิรมย์รัตน์  ดาเหลา
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนวรินทร์  สีหาพงษ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ทีเขียว
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  พุ่มจันทร์
 
1. นางภิรมย์รัตน์  ดาเหลา
2. นายอนันต์  เอกสัตย์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงสิราวรรณ   บุญทรง
 
1. นายอุทัย   ไขว้วงศ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ทาบุดดา
 
1. นางภิรมย์รัตน์  ดาเหลา
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายวัฒนา   บุญทรง
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ   บุญทรง
3. เด็กหญิงอรัญญา   ลีลา
 
1. นางศิวาภรณ์   พรมสีใหม่
2. นางสาวอรดี   ทาลา
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายทักษิณ   บุญทรง
2. เด็กชายปรมินทร์   หินขาว
 
1. นางศิวาภรณ์   พรมสีใหม่
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81.75 ทอง 11 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   กรนาค
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร   ทาบุดดา
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร   คำปันโน
4. เด็กหญิงตวงทอง   ช่วยสุข
5. เด็กหญิงอรอุมา   จูมลา
 
1. นางสาวสุจิตรา   โกมลศรี
2. นางสาวศิวรานุรัตน์  เอื้อทาน
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 54.8 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายอัฐกรณ์   ศรีรัตน์
 
1. นางสาวสุจิตรา   โกมลศรี
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 16 1. เด็กชายปณิธาน   คำหมูน
2. เด็กหญิงพรชิตา   ลีลา
 
1. นางอุษณีย์   สุขทัศน์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 25 1. เด็กชายวัชรพล  งามเนตร
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พุ่มจันทร์
 
1. นายวินิจ  พิทักษ์เทพสมบัติ
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงรัชนี   ถึงปัดชา
2. เด็กหญิงสุธาสินี   ทาดี
 
1. นางเหลี่ยมศิริ   ลือนาม
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสายธาร  ตอนรัมย์
 
1. นายอนันต์  เอกสัตย์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงพัชรา  ทีเขียว
 
1. นายอนันต์  เอกสัตย์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  บัดดี
 
1. นายอนันต์  เอกสัตย์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติภูมิ   แก่นร้านหญ้า
2. เด็กชายชัยสิทธิ์  โภคา
3. เด็กชายพิสิทธิ์  สิมวงค์
 
1. นายอนันต์  เอกสัตย์
2. นางภิรมย์รัตน์  ดาเหลา
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 14 1. เด็กหญิงกิตติยา  ทาบุดดา
2. เด็กหญิงวรวรรณ  ละม่อมสาย
3. เด็กหญิงอรณี  ศรีโท
 
1. นางชลิตา  สุดหล้า
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุจิตรา   ว่องไว
2. เด็กหญิงสุนันทา   ชาลีหอม
3. เด็กหญิงสุรีพร   แสนกล้า
 
1. นายวินิจ   พิทักษ์เทพสมบัติ
2. นางอุษณีย์   สุขทัศน์
 
24 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 14 1. เด็กหญิงธนภรณ์   ใจโต
2. เด็กหญิงพิยดา   พุ่มจันทร์
3. เด็กหญิงอัญชิสา   หมั่นสนาม
 
1. นางดรุณี   มาสู่
2. นางสาวศิวรานุรัตน์   เอื้อทาน