สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายวัชรพล  ทองมั่น
 
1. นางชลิตา  สุดหล้า
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงมินตรา  พรมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสริยา  พิมราช
 
1. นางบุญมี  เสียงเสนาะ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงสิราวรรณ   บุญทรง
 
1. นายอุทัย   ไขว้วงศ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายทักษิณ   บุญทรง
2. เด็กชายปรมินทร์   หินขาว
 
1. นางศิวาภรณ์   พรมสีใหม่
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 54.8 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายอัฐกรณ์   ศรีรัตน์
 
1. นางสาวสุจิตรา   โกมลศรี
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงรัชนี   ถึงปัดชา
2. เด็กหญิงสุธาสินี   ทาดี
 
1. นางเหลี่ยมศิริ   ลือนาม