สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงสินีนาฎ  ธรรมวงศ์สิน
 
1. นางชลิตา  สุดหล้า
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงยุพาพร   ทาบุดดา
 
1. นางรัตนา  คำมูล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฏนิชา  ลีลา
 
1. นางชลิตา  สุดหล้า
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงวาสนา  นันทิยงค์
 
1. นางภิรมย์รัตน์  ดาเหลา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ทาบุดดา
 
1. นางภิรมย์รัตน์  ดาเหลา
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายวัฒนา   บุญทรง
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ   บุญทรง
3. เด็กหญิงอรัญญา   ลีลา
 
1. นางศิวาภรณ์   พรมสีใหม่
2. นางสาวอรดี   ทาลา