สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74 เงิน 16 1. เด็กชายเอกริน  ทินโนรส
 
1. นางชลิตา  สุดหล้า
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 25 1. เด็กชายวัชรพล  งามเนตร
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พุ่มจันทร์
 
1. นายวินิจ  พิทักษ์เทพสมบัติ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงพัชรา  ทีเขียว
 
1. นายอนันต์  เอกสัตย์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 14 1. เด็กหญิงกิตติยา  ทาบุดดา
2. เด็กหญิงวรวรรณ  ละม่อมสาย
3. เด็กหญิงอรณี  ศรีโท
 
1. นางชลิตา  สุดหล้า