สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนวรินทร์  สีหาพงษ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ทีเขียว
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  พุ่มจันทร์
 
1. นางภิรมย์รัตน์  ดาเหลา
2. นายอนันต์  เอกสัตย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81.75 ทอง 11 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   กรนาค
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร   ทาบุดดา
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร   คำปันโน
4. เด็กหญิงตวงทอง   ช่วยสุข
5. เด็กหญิงอรอุมา   จูมลา
 
1. นางสาวสุจิตรา   โกมลศรี
2. นางสาวศิวรานุรัตน์  เอื้อทาน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 16 1. เด็กชายปณิธาน   คำหมูน
2. เด็กหญิงพรชิตา   ลีลา
 
1. นางอุษณีย์   สุขทัศน์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสายธาร  ตอนรัมย์
 
1. นายอนันต์  เอกสัตย์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  บัดดี
 
1. นายอนันต์  เอกสัตย์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติภูมิ   แก่นร้านหญ้า
2. เด็กชายชัยสิทธิ์  โภคา
3. เด็กชายพิสิทธิ์  สิมวงค์
 
1. นายอนันต์  เอกสัตย์
2. นางภิรมย์รัตน์  ดาเหลา
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุจิตรา   ว่องไว
2. เด็กหญิงสุนันทา   ชาลีหอม
3. เด็กหญิงสุรีพร   แสนกล้า
 
1. นายวินิจ   พิทักษ์เทพสมบัติ
2. นางอุษณีย์   สุขทัศน์
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 14 1. เด็กหญิงธนภรณ์   ใจโต
2. เด็กหญิงพิยดา   พุ่มจันทร์
3. เด็กหญิงอัญชิสา   หมั่นสนาม
 
1. นางดรุณี   มาสู่
2. นางสาวศิวรานุรัตน์   เอื้อทาน