สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงฤดีรัตน์  แสงสว่าง
 
1. นายสมสุข   สามทอง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรนันท์   พรมจำปา
 
1. นายสมสุข   สามทอง
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรัญญา   สาธรราช
2. เด็กหญิงสุธิรา   เพ็งสกุล
 
1. นางสาวเบญญาภา   ชื่นใจ
2. นายสมสุข   สามทอง
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายก้องภพ   พิลาภ
2. เด็กหญิงบุญยาพร   พิลาภ
 
1. นางสาวเบญญาภา  ชื่นใจ
2. นายสมสุข   สามทอง