สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนฤมล    โขงวงศ์
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์   ใจแก้ว
 
1. นายปรมา   เยาวบุตร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 19 1. เด็กหญิงจิราภา    ช่วยศิริ
 
1. นางสาวพรศิริ   จำปาโท
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงรวิวรรณ   แก่นสาร
 
1. นางสาวพรศิริ    จำปาโท
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 15 1. เด็กชายทรงเดช  แกะมา
2. เด็กชายวุฒินันท์   อุดสุข
3. เด็กหญิงเกวลิน   วันนา
 
1. นางทัศพร   ดำบรรพ์
2. นางกมลชนก  แก้วสุกรัตน์