สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายวีระชัย   เกษหอม
2. เด็กชายไกรพล   บุญเอนก
 
1. นายอุทิศ   สร้อยคำ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   สง่างาม
2. เด็กหญิงวิไลพร   บุญไชย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    ภาระเวช
 
1. นายฐิติจิต   สิมณี
2. นางสาวสิริพร   ทองประสม