สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเอื้องฟ้า  ภาระเวช
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ศรีจันทร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยากรณ์  สร้อยคำ
 
1. นายสัมพาศ  แวงวรรณ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรัชพร  วงษ์ใหญ่
 
1. นายสมพาศ  แวงวรรณ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  พรมลัง
2. เด็กหญิงปิ่นบังอร  สวัสดี
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  คำพันธ์
4. เด็กหญิงวิภา  บุญเสริม
5. เด็กหญิงวิภาวรรณ  บุญประกอบ
6. เด็กหญิงสุพัตรา  ปานา
7. เด็กหญิงสุภาพร   สังขะวรรณ
8. เด็กหญิงเกตุวลิน  จันทร์ชม
9. เด็กหญิงเนาวลักษ์  บุญอุ่น
10. เด็กหญิงเพชรรุ่ง  รอดภัย
 
1. นายนิมิตร  พลหาร
2. นางพรทิพย์  สีหบัณฑ์
3. นางรจนา  ปัญญาวัน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชื่นจิตร  ดวงกล้า
2. นางสาวนิภาพร  สุวรรณรมย์
3. เด็กหญิงปิยาภรณ์  สวัสดี
4. เด็กหญิงวิภาวรรณ  บุญประกอบ
5. เด็กหญิงวิภาวรรณ  บุญประกอบ
6. เด็กหญิงวิมลพร  เสริมทรัพย์
7. นางสาวศิรินยา  วงศ์พุฒ
8. เด็กหญิงสุดาพร  กุลธิ
9. นางสาวสุมาลี  ศรีสุข
10. เด็กหญิงเกตุวลิน  จันทร์ชม
 
1. นายนิมิตร  พลหาร
2. นางสาวการดา  อ้วนท้วน
3. นางสาวนภาพร   บุตรเพชร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายไชยเชษฐ์   คำเนตร
 
1. นายวิเชียร    คำเนตร
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  บุญประกอบ
2. เด็กชายนันทวุฒิ  ภาระเวช
3. เด็กชายปริญญา  ไชยโอชะ
4. เด็กชายภานุเดข  เขียวสด
5. เด็กชายวิทยา  กุก่อง
6. เด็กชายวีรวัฒน์  ปราบภัย
7. เด็กชายศุภโชด  ลาเบิกบาน
8. เด็กชายอนุชิต  สุดสวัสดิ์
 
1. นางสาวนภาพร  บุตรเพชร
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยเชฏฐ์  ทุมยา
2. เด็กชายมนุเชษย์  สุขแดง
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สมภูมิ
 
1. นายคำพัน  ศรีจันทร์
2. นางวัชราภรณ์  ศรีจันทร์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพพร  พันวิลัย
2. เด็กชายมนุเชษฐ์  แสงแดง
3. เด็กชายสุริยน  พรมเสนา
 
1. นายคำพัน  ศรีจันทร์
2. นางวัชราภรณ์  ศรีจันทร์