สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงชนัญชิดา   อำลุนพล
 
1. นางวรนุช    มัฐผา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน   พรมจำปา
2. เด็กหญิงภรัญญา   พงษ์เสือ
3. เด็กหญิงเกวลิน    บำเพ็ญ
 
1. นางวรนุช   มัฐผา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 56.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายรชานนท์   สุพรรณ
 
1. นางนิตยาภรณ์   แก้วโวหาร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายณัฐกร   เจริญวงศ์
 
1. นางมัลลิกา   อัยจักร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายคุณาวุฒิ   สุริยวรากุล
2. เด็กหญิงปิยกุล   บุญวัง
3. เด็กชายอภิรักษ์    โจระสา
 
1. นางสาววรรรงาม   มาระครอง
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรัทธา    นามจันทร์
2. เด็กชายอภิรักษ์  โจระสา
 
1. นางสาววรรณงาม   มาระครอง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   อินทร์นอก
2. เด็กชายธนาคาร   ทวีวงศ์
 
1. นายมนตรี   คำผุย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธสัญญา  สามดี
2. เด็กชายนรบ  มาลาวงศ์
3. เด็กชายปิยะพงษ์    ลาภา
4. เด็กชายวิวิชชัย   แต้มทอง
5. เด็กชายอัครพล    เอี่ยมวชิรกุล
 
1. นายวนไชย   สีคราม
2. นางสาวประภาพร  ขุนชัย
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 16 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ    พรพระ
 
1. นางวิทยา  ผิวอ่อน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์   อนันต์
2. เด็กหญิงอภิษฏาพร  ลาแสน
 
1. นางสาววรุณี   ลูกแก้ว
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 17 1. เด็กชายญาโนภาส   สลักทอง
 
1. นางสายน   พริ้งกระโทก
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐานิตา   ผิวอ่อน
 
1. นางสายน   พริ้งกระโทก
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กชายคณพัฒน์   ชูลี
2. เด็กชายธนัทชัย   มัฐผา
 
1. นางสาวประภาพร   ขุนชัย
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงปนิสรา   หลักดี
2. เด็กหญิงอพัชฌา   เหล่าระพะ
3. เด็กหญิงเนตรณพัฒน์    ลัดดา
 
1. นางวาสนา  หลงวารี
2. นายบุญเพ็ง  สกุลจาป
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายธีระวัฒน์   ยาตรา
2. เด็กหญิงสุภาวดี   หวังชื่น
3. เด็กหญิงอริศรา   ดาผาวัน
 
1. นางสาวรมณียา   โจระสา
 
16 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์   มณีวรรณ
2. เด็กชายสิทธิพล  แสงคำ
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์   ชูลี
 
1. นางวิทยา   ผิวอ่อน
2. นางไพบูรณ์  ใจใหญ่
 
17 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงวริสรา มั  มัสยามาศ
2. เด็กหญิงสิริวิภา   ใจยาว
3. เด็กหญิงอนันตยา    มัฐผา
 
1. นางไพบูรณ์   ใจใหญ่