สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไชยชนะ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพงษ์   สีสมบัติ
2. เด็กชายสารภี   ศรีคำ
3. เด็กชายเอกราช   ทองกล่ำ
 
1. นางพัทธนันท์   ทองวงค์
2. นางสาวอริสรา   เครือวัลย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐพงษ์   สุวรรณโค
2. เด็กชายอนิรุต   ทวีรัตน์
 
1. นางสาวพัททนันธ์   ทองวงค์