สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุตรวงศ์
 
1. นางมัลลิกา  ลามคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาณิศา  สิงห์มุ้ย
 
1. นางมัลลิกา  ลามคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงนงนุช   ทาใบศรี
2. เด็กหญิงมนัดติยา   มั่งคั่ง
 
1. นางมัลลิกา   ลามคำ
2. นางมัลลิกา   ลามคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวาสนา  กิ่งหมั้น
2. นางสาวสายสมร  เหล่าออง
 
1. นางมัลลิกา  ลามคำ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 11 1. เด็กหญิงฐิติมา  สุขสำราญ
 
1. นางนัฐชยพชร  คำนวน
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายพี   ทิพยวงศ์
2. เด็กชายอภิชาต   ศรีวงศ์ษา
 
1. นายพุฒิพงษ์   พรหมราช
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายธีรพงษ์   แสงงาม
 
1. นายสมพร  ลามคำ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงสายสมร  เหล่าออง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  พรมเมือง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   แมนชัยภูมิ
 
1. นายสมพร   ลามคำ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธวัชชัย  กิ่งหมั้น
2. เด็กชายปฏิวัฒน์  สิงห์มุ้ย
3. เด็กชายอภิรักษ์  วงศ์โสภา
 
1. นายสมพร  ลามคำ
2. นางมัลลิกา   ลามคำ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงน้ำฝน   มูนสมาน
2. เด็กชายวัฒนา   ไชยบุญญา
3. เด็กหญิงวิพารัตน์   สารทะนงค์
4. เด็กหญิงศุภรัตน์   จงใจงาม
5. เด็กหญิงสุพัตรา   ไชยบุญญา
6. เด็กชายเอกราช   สิงห์มุ้ย
 
1. นางนัฐชยพชร   คำนวน
2. นายทรงศักดิ์   ศิริมาลาตัง
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรชิตา  เนืองผล
 
1. นายชัยมงคล  ไชยโยธา