สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุตรวงศ์
 
1. นางมัลลิกา  ลามคำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายพี   ทิพยวงศ์
2. เด็กชายอภิชาต   ศรีวงศ์ษา
 
1. นายพุฒิพงษ์   พรหมราช