สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายจิรวัฒน์    บุญพา
2. เด็กชายปริญญา   จำเริญ
 
1. นายสถาพร    นาคคำ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงปานทิพย์   แสวงทรัพย์
2. เด็กหญิงสมฤทัย   สุภนัก
 
1. นายวันชนะ   คงรอด
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงจาริยา   พงษ์ท้าว
2. เด็กหญิงณิชกมล   แก้วศรี
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ปัตพี
 
1. นางจันที   พิมพกันต์
2. นางจิตรา   พลศักดิ์
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 14 1. เด็กชายวรวิช   สิมมา
2. เด็กหญิงสาวิตรี   กุลบุตร
3. เด็กชายสุขวิชัย    จรลี
 
1. นางจิตรา   พลศักดิ์
2. นายวันชนะ  คงรอด
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเจนจิรา   บัวโรย
 
1. นางสาววิฎานุต  บรรลือ