สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 14 1. เด็กชายวรวิช   สิมมา
2. เด็กหญิงสาวิตรี   กุลบุตร
3. เด็กชายสุขวิชัย    จรลี
 
1. นางจิตรา   พลศักดิ์
2. นายวันชนะ  คงรอด
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเจนจิรา   บัวโรย
 
1. นางสาววิฎานุต  บรรลือ