สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกเลาะ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชญานันท์   อุ่นอ่อน
 
1. นางสาวจันทร์จิรา   จำปาแดง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 1. เด็กชายทวีศักดิ์   สู่ขวัญ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา   จำปาแดง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 16 1. เด็กหญิงอาทิตา  ชายผา
2. เด็กชายโชคอภิวัฒน์    สมศรี
 
1. นางจิราณี    ใจดี
2. นายสถาพร   ชมภูศรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจาตุรนต์  เขียวขัน
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา   อุ่นอ่อน
 
1. นายสถาพร   ชมภูศรี
2. นางนางจิราณี  ใจดี