สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกเลาะ สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 16 1. เด็กหญิงอาทิตา  ชายผา
2. เด็กชายโชคอภิวัฒน์    สมศรี
 
1. นางจิราณี    ใจดี
2. นายสถาพร   ชมภูศรี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจาตุรนต์  เขียวขัน
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา   อุ่นอ่อน
 
1. นายสถาพร   ชมภูศรี
2. นางนางจิราณี  ใจดี