สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกจาน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรรณนิภา   ไพรคำ
 
1. นางปิยะพร   แก้วกลึงกลม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายธนวัติ   ประปลาย
2. เด็กชายภูสิญจน์    จรลี
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ   อองเอิบ
 
1. นางสาวจุลีพร   โลหะกุล