สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอมรพรรณ   อุทธาหรณ์
 
1. นางนารี   อรจุล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธนดล   ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงปัณทารีย์   ประสาจันทร์
3. เด็กหญิงสุธิตา   พามา
 
1. นายไพศาล   ใจเดี่ยว
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายปิยทัศน์    สิงสีทา
 
1. นายเฉลิมชัย  ไหลหลั่ง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 16 1. เด็กหญิงรุจิรา   สุจริต
2. เด็กหญิงศรารัตน์   บุญเชื้อ
 
1. นายเฉลิมชัย   ไหลหลั่ง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กชายทวีรัฐ   โวหาร
2. เด็กชายยศภัทร   โจมบุญ
3. เด็กชายอรอน   ช่วยญาติ
 
1. นายเฉลิมชัย   ไหลหลั่ง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 16 1. เด็กหญิงฌัชฏา   กำเนิดสิงห์
 
1. นายคำภา   ขุนทอง
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายธนพล    ทันธิมา
2. เด็กหญิงปิยนุช   ดอนโคตรจันทร์
 
1. นายไพศาล    ใจเดี่ยว
2. นางเริงฤดี  ใจเดี่ยว