สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายธนดล   ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงปัณทารีย์   ประสาจันทร์
3. เด็กหญิงสุธิตา   พามา
 
1. นายไพศาล   ใจเดี่ยว