สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำไหล สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนากานต์   ผมพันธ์
2. เด็กหญิงรัตติยา   อนุกูล
3. เด็กหญิงหรรษา    คู่แก้ว
 
1. นางสาววิภาวดี  กาฬะโอฆะ
2. นายกำจร  ใจใหญ่
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทินกร   เทพสีดา
2. เด็กหญิงธนภรณ์   ดวงพุฒ
3. เด็กชายประสิทธิ์   สอนพรม
 
1. นายกำจร    ใจใหญ่
2. นางสาววิภาวดี  กาฬโอฆะ