สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำหาด สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 1. เด็กชายวุฒิชัย  ปัตธรรมมา
2. เด็กชายสมปอง  ทนาฤทัย
 
1. นายเอกรัตน์  วงศ์เคน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.6 ทอง 8 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ดาบุดดี
 
1. นางจรัญญา  ทองโสภา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.3 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  เวชวรรณ์
 
1. นางสาวบุญนิสา  ธิมาทาน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีลาชัย
2. เด็กชายศักรินทร์  พันพงษ์
 
1. นายพยงค์  จิระพงษ์
2. นางสุอัญชนา  ศรีลาชัย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญานันท์  มาหา
2. เด็กหญิงอนุสรา  โฉมมา
 
1. นางสาวชัญญาลักษณ์  สุภาษร
2. นางสาววลัยลักษณ์  ดำบรรณ์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72.2 เงิน 5 1. เด็กชายวุฒิชัย  ใหญ่ผา
2. เด็กชายเอกมงคล  ขันสิงห์
 
1. นายบุญทัย  สุระมูล
2. นายเอกรัตน์  วงค์เคน
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชญานิน  มาหา
2. เด็กหญิงปภัสสร  พอนแสน
 
1. นายเอกรัตน์  วงศ์เคน
2. นายบุญทัย  สุระมูล