สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำสมิง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติพงษ์    ตรุณพิน
 
1. นางสุดาทิพย์   พิมพรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงขนิษฐา    ทองผุย
2. เด็กหญิงจันทิมา   ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงอารียา    บุญยืน
 
1. นางสุดาทิพย์   พิมพรัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงธิดาวารี    บ่งเทพ
2. เด็กหญิงสิรินดา   นามนวด
 
1. นางสุดาทิพย์   พิมพรัตน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงปาลิตา    รอบโลก
 
1. นางเสาวคนธ์   ศิลาบุตร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงกนกพร   ไหลหลั่ง
 
1. นายประพิษ   พรมภักดี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกนกพร  ไหลหลั่ง
2. เด็กหญิงนาริสา   ใจมั่น
3. เด็กหญิงสุกัลยา   ไกลเพชร
 
1. นางสาววรัญญา   โสภะวงศ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงขนิษฐา   ทองผุย
2. เด็กหญิงจันทิมา   ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงชลธิชา   หลาทอง
4. เด็กหญิงชาลิสา   สำเภา
5. เด็กหญิงธิดาวารี   บ่งเทพ
6. เด็กหญิงนฤมล   นรทร
7. เด็กหญิงปวีณา   ไหลหลั่ง
8. เด็กหญิงรุจิรา    ยุตะวัน
9. เด็กหญิงศุภลักษณ์   ชมภูจันทร์
10. เด็กหญิงอารียา    บุญยืน
 
1. นายสมชัย   หอมจำปา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงวรรณนิภา   วีระพันธ์
 
1. นางเสาวคนธ์   ศิลาบุตร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กชายธียุทธ   ทองผุย
 
1. นางสุดาทิพย์   พิมพรัตน์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   ผลจันทร์
2. เด็กหญิงสิริวิมล  เหนียวคง
 
1. นางเสาวคนธ์   ศิลาบุตร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 19 1. เด็กหญิงชลธิชา    ม่วงพูลสวัวดิ์
2. เด็กหญิงรัตนา   หนองแคน
 
1. นางเสาวคนธ์    ศิลาบุตร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์   คำภูบาล
 
1. นายโพธิ์ทอง    ศรีคงสุข
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 12 1. เด็กชายเกียรติคุณ   ยุตะวัน
 
1. นายโพธิ์ทอง    ศรีคงสุข
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายพีระเทพ    ภาสี
 
1. นายโพธิ์ทอง    ศรีคงสุข
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 71.6 เงิน 6 1. เด็กชายวัชรพงษ์  สู่สุข
2. เด็กชายศราวุธ  ผลจันทร์
 
1. นางสาววรัญญา  โสภะวงศ์