สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำสมิง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงธิดาวารี    บ่งเทพ
2. เด็กหญิงสิรินดา   นามนวด
 
1. นางสุดาทิพย์   พิมพรัตน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 23 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงปาลิตา    รอบโลก
 
1. นางเสาวคนธ์   ศิลาบุตร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงกนกพร   ไหลหลั่ง
 
1. นายประพิษ   พรมภักดี