สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำสมิง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงขนิษฐา    ทองผุย
2. เด็กหญิงจันทิมา   ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงอารียา    บุญยืน
 
1. นางสุดาทิพย์   พิมพรัตน์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 12 1. เด็กชายเกียรติคุณ   ยุตะวัน
 
1. นายโพธิ์ทอง    ศรีคงสุข