สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำสมิง สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงวรรณนิภา   วีระพันธ์
 
1. นางเสาวคนธ์   ศิลาบุตร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กชายธียุทธ   ทองผุย
 
1. นางสุดาทิพย์   พิมพรัตน์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   ผลจันทร์
2. เด็กหญิงสิริวิมล  เหนียวคง
 
1. นางเสาวคนธ์   ศิลาบุตร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 19 1. เด็กหญิงชลธิชา    ม่วงพูลสวัวดิ์
2. เด็กหญิงรัตนา   หนองแคน
 
1. นางเสาวคนธ์    ศิลาบุตร
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 71.6 เงิน 6 1. เด็กชายวัชรพงษ์  สู่สุข
2. เด็กชายศราวุธ  ผลจันทร์
 
1. นางสาววรัญญา  โสภะวงศ์