สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74 เงิน 18 1. เด็กหญิงประภาดา   พรมมาอินทร์
 
1. นางบัวพัน    การกล้า
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงปิยธิดา   บุญภา
2. เด็กหญิงภควดี  บุบผาวงค์
3. เด็กหญิงสุภาพร   กะการดี
 
1. นางบุณฑริกา   วิลามาศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกุลจิรา    วรรณา
2. เด็กหญิงพรชนก   แจ่มจันทร์
3. เด็กหญิงศิวิมล    ทาลา
 
1. นางพยอม   ชูกลิ่น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงดาริณี   หาญชัย
2. เด็กหญิงแสงฝาง   พรมกสิกร
 
1. นางสาวอัชฌานัน   รัตนวิชัย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายปรมาสิทธิยากรณ์   บุญทัน
 
1. นางจินดาพร   กางกั้น
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 11 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   โพธิ์คำ
2. เด็กหญิงฉัตรติญา    ชูกลิ่น
 
1. นางอำคา   คำลอย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงศุภวนันต์   พิมปัดชา
 
1. นายดนัย   ศิริบูรณ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสรินดา    ศุภโคตร
 
1. นายดนัย   ศิริบูรณ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงญดา    พาเชื้อ
 
1. นายดนัย   ศิริบูรณ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กชายวิเศษชัยชาญ   หาญชัย
 
1. นายดนัย   ศิริบูรณ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายทินวัฒน์    อุดมศรี
2. เด็กชายพุฒินันท์  แว่นแคว้น
3. เด็กชายรัฐเขตต์   หงสา
 
1. นายดนัย    ศิริบูรณ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กชายชัยวัฒน์   วันทนา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    แว่นแคว้น
3. เด็กชายไชยวัฒน์    ธาดา
 
1. นายดนัย   ศิริบูรณ์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิตรลดา   รุ่งบรรเทา
2. เด็กหญิงพิชัณญา   เบาะแฉะ
3. เด็กหญิงสุธิดา    อเนก
 
1. นางพยอม   ชูกลิ่น
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   บุปผาวงศ์
2. เด็กชายสีริโชติ    บุปผาวงศ์
 
1. นางจินดาพร    กางกั้น
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์   อัปกาญจน์
2. เด็กหญิงสรัญญา   บุญนาค
3. เด็กหญิงอุรวี   มีอดทน
 
1. นางสาวสายฝน   ศรีมี
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์   สายกนก
 
1. นายดนัย   ศิริบูรณ์