สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงปิยธิดา   บุญภา
2. เด็กหญิงภควดี  บุบผาวงค์
3. เด็กหญิงสุภาพร   กะการดี
 
1. นางบุณฑริกา   วิลามาศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกุลจิรา    วรรณา
2. เด็กหญิงพรชนก   แจ่มจันทร์
3. เด็กหญิงศิวิมล    ทาลา
 
1. นางพยอม   ชูกลิ่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงดาริณี   หาญชัย
2. เด็กหญิงแสงฝาง   พรมกสิกร
 
1. นางสาวอัชฌานัน   รัตนวิชัย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสรินดา    ศุภโคตร
 
1. นายดนัย   ศิริบูรณ์