สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 11 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   โพธิ์คำ
2. เด็กหญิงฉัตรติญา    ชูกลิ่น
 
1. นางอำคา   คำลอย
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์   อัปกาญจน์
2. เด็กหญิงสรัญญา   บุญนาค
3. เด็กหญิงอุรวี   มีอดทน
 
1. นางสาวสายฝน   ศรีมี
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์   สายกนก
 
1. นายดนัย   ศิริบูรณ์