สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำมณี สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ทองแสน
 
1. นางสาวสำราญ  รัตนมูล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 11 1. เด็กชายกล้องเกียรติ  แสงแดง
2. เด็กหญิงวาสนา  บ้งพรม
 
1. นางยุพิร  ส่วนเสน่ห์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายธีรชัย  แสงแดง
2. เด็กชายธีระพงษ์  วงค์กัณหา
3. เด็กชายนวมินทร์  แก้วเนตร
4. เด็กชายปฎิฎาณ  คุณพาที
5. เด็กชายสุวิจักษณ์  แก้วกณก
6. เด็กชายอัครเดช  เจริญสุข
 
1. นายโชคชัย  พิลากุล
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรชัย  เจริญสุข
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  สังขวรรณ
 
1. นายกิตติ  กุลโชติ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายปฏิภาณ  ชารีเลิศ
2. เด็กชายปิติภัทร  วงศ์กัณหา
3. เด็กชายวีรภัทร  สายสด
 
1. นายสนองศักดิ์  คุณพาที
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงกนกอร  คำผุย
2. เด็กหญิงจิรานุช  มงคลเลิศ
3. เด็กหญิงอริสรา  วงทองนิล
 
1. นางสาวสำราญ  รัตนมูล
2. นางสาวสุภัตรา  กุมภาพงษ์