สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำมณี สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ทองแสน
 
1. นางสาวสำราญ  รัตนมูล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 11 1. เด็กชายกล้องเกียรติ  แสงแดง
2. เด็กหญิงวาสนา  บ้งพรม
 
1. นางยุพิร  ส่วนเสน่ห์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงกนกอร  คำผุย
2. เด็กหญิงจิรานุช  มงคลเลิศ
3. เด็กหญิงอริสรา  วงทองนิล
 
1. นางสาวสำราญ  รัตนมูล
2. นางสาวสุภัตรา  กุมภาพงษ์