สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำแคน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงอัญดา   บุญโท
 
1. นางจารุวรรณ   ทองประเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิภัทร์   แสงสุวรรณ
 
1. นางจารุวรรณ   ทองประเสริฐ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐชา   นุชบุญเลิศ
 
1. นางจารุวรรณ   ทองประเสริฐ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 71.25 เงิน 13 1. เด็กชายกิติศักดิ์    ไม้น้อย
2. เด็กชายศุภชัย    ทาลี
3. เด็กหญิงอินทิรา   บับพาวันดี
 
1. นางจารุวรรณ   ทองประเสริฐ
2. นางเข็งคำ   มีพิมพ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายนวพล   ยิ่งยง
2. เด็กหญิงพัชรี   หิมะคุณ
3. เด็กหญิงสุภัสสร   โสภณ
 
1. นางจารุวรรณ   ทองประเสริฐ
2. นางสาวเข็งคำ   มีพิมพ์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลณัฐดา   สงวนพิมพ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   โลมรัตน์
3. เด็กชายธีรภัทร์   สุวรรณแสน
4. เด็กชายพาณิชย์   สร้อยทอง
5. เด็กหญิงศศิประภา   บุตรคำ
6. เด็กชายศุภกฤต   เจริญรอย
 
1. นางสาวเข็งคำ   มีพิมพ์
2. นางนิตยา   วงศ์งาม
3. นางจารุวรรณ   ทองประเสริฐ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงกนกพรรณ   ลอไกรเพ็ชร
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ    โคตพันธ์
3. เด็กหญิงเมธการณ์   ลวดทอง
 
1. นางสาวเข็งคำ   มีพิมพ์
2. นางจารุวรรณ   ทองประเสริฐ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรพัฒน์   มีฤทัย
2. เด็กชายศุภวิชญ์   บุตรวงศ์
3. เด็กชายเอกพล   นามมาลี
 
1. นางศราวดี   หลักพรม
2. นางสาวศิริวรรณ   ไกลบาป
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคุณานนท์   ตาอินทร์
2. เด็กชายวัฒนา    ทาลี
3. เด็กชายวิษณูสรรค์   เพิ่มพิม
 
1. นางจารุวรรณ   ทองประเสริฐ
2. นางสาวเข้งคำ    มีพิมพ์
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร   ลอไกรเพ็ชร
 
1. นางจารุวรรณ   ทองประเสริฐ