สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำแคน สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 71.25 เงิน 13 1. เด็กชายกิติศักดิ์    ไม้น้อย
2. เด็กชายศุภชัย    ทาลี
3. เด็กหญิงอินทิรา   บับพาวันดี
 
1. นางจารุวรรณ   ทองประเสริฐ
2. นางเข็งคำ   มีพิมพ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลณัฐดา   สงวนพิมพ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   โลมรัตน์
3. เด็กชายธีรภัทร์   สุวรรณแสน
4. เด็กชายพาณิชย์   สร้อยทอง
5. เด็กหญิงศศิประภา   บุตรคำ
6. เด็กชายศุภกฤต   เจริญรอย
 
1. นางสาวเข็งคำ   มีพิมพ์
2. นางนิตยา   วงศ์งาม
3. นางจารุวรรณ   ทองประเสริฐ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงกนกพรรณ   ลอไกรเพ็ชร
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ    โคตพันธ์
3. เด็กหญิงเมธการณ์   ลวดทอง
 
1. นางสาวเข็งคำ   มีพิมพ์
2. นางจารุวรรณ   ทองประเสริฐ