สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำข่า สพป. อุบลราชธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายน้ำมนต์   กรินรักษ์
 
1. นางพิสมัย   กันทะมา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กชายปิยวัฒน์   ใจเอื้อ
2. เด็กชายสิทธิพล   คงเสน่ห์
 
1. นางสาวละเอียด  ศรีโสภา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิยดา   นาสิงห์
 
1. นางวิจิตรา   มูลประโคน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88.5 ทอง 8 1. เด็กชายเกรียงไกร   กรินรักษ์
 
1. นางฉวี   พันธุ์ตา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายกรวิช   ทองทับ
2. เด็กชายนัฐวุฒิ   ปัสสาจันทร์
3. เด็กหญิงปทิตตา   สิถิละวรรณ
 
1. นางประภาภรณ์   รูปศรี
2. นางสาวภาวิณี  ศรีสุข
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงศศิภา   ค้าเจริญ
 
1. นางประภาภรณ์   รูปศรี